Có 1 kết quả:

dung tiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền trả cho người làm thuê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền trả cho người làm thuê.