Có 1 kết quả:

ngạo khí

1/1

ngạo khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tính kiêu ngạo