Có 1 kết quả:

ngạo nhiên

1/1

ngạo nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiêu căng, trịch thượng

Một số bài thơ có sử dụng