Có 1 kết quả:

truyền lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Truyền đạt mệnh lệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lời sai bảo xuống cho người dưới.

Một số bài thơ có sử dụng