Có 1 kết quả:

truyền khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ miệng người này qua miệng người khác.