Có 1 kết quả:

truyền đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa tới người này người khác.

Một số bài thơ có sử dụng