Có 1 kết quả:

trái vụ

1/1

trái vụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

khoản nợ