Có 1 kết quả:

trái hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mắc nợ.