Có 1 kết quả:

thương tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết của sự tổn hại trên thân thể.