Có 1 kết quả:

chương hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng đi xiêu vẹo.