Có 1 kết quả:

phiếu khinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ nhàng mau lẹ.