Có 1 kết quả:

lục lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hợp lực, tận lực. ◇Sử Kí 史記: “Lục lực bổn nghiệp, canh chức trí túc bạch đa giả phục kì thân” 僇力本業, 耕織致粟帛多者復其身 (Thương Quân truyện 商君傳) Ai hết sức làm nghề ruộng, cày cấy, làm cho thóc lụa gia tăng thì được miễn thuế khóa hoặc tạp dịch.