Có 1 kết quả:

bộc nhân

1/1

bộc nhân

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên đầy tớ