Có 1 kết quả:

bộc xạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan võ. Thời cổ lựa người có tài thiện xạ, coi như người hầu bắn giỏi của vua.

Một số bài thơ có sử dụng