Có 1 kết quả:

tăng lữ

1/1

tăng lữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tăng lữ, nhà sư

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tăng chúng 僧衆.