Có 1 kết quả:

phẫn quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toán lính bại trận.