Có 1 kết quả:

tiếm vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấn ngôi vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp ngôi vua.