Có 1 kết quả:

tiếm danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng danh nghĩa của cấp trên.
2. Dùng danh nghĩa của người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng danh nghĩa của người trên.