Có 1 kết quả:

tiếm chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấn chiếm việc làm thuộc phần kẻ trên.