Có 1 kết quả:

cố chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.