Có 1 kết quả:

cố dung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm mướn.