Có 1 kết quả:

cương cục

1/1

cương cục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bế tắc, đình đốn công việc