Có 1 kết quả:

nghi biểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khuôn phép, chuẩn tắc. ◇Quản Tử 管子: “Pháp độ giả, vạn dân chi nghi biểu dã” 法度者, 萬民之儀表也 (Hình thế 形勢) Pháp độ, đó là khuôn phép của muôn dân.
2. Làm mẫu mực, làm khuôn phép. ◇Tân Văn Phòng 辛文房: “Hựu như "Thái Bạch tửu lâu kí" đẳng văn, giai nghi biểu ư hậu thế” 又如"太白酒樓記"等文, 皆儀表於後世 (Đường tài tử truyện 唐才子傳, Trầm Quang 沈光) Lại như bài "Thái Bạch tửu lâu kí" chẳng hạn, đều làm mẫu mực cho đời sau.
3. Dung mạo cử chỉ. ◇Tống sử 宋史: “Dương Thừa Tín thân trường bát xích, mĩ nghi biểu” 楊承信身長八尺, 美儀表 (Dương Thừa Tín truyện 韓絳傳) Dương Thừa Tín thân cao tám thước, dung mạo cử chỉ đẹp đẽ.
4. Bộ phận trong nỏ dùng để nhắm bắn.
5. Cột đo bóng mặt trời, khí tượng (ngày xưa).
6. Khí cụ chỉ thị đo lường (tốc độ, điện lượng, áp suất, v.v.).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mẫu, phép tắc để theo.