Có 1 kết quả:

ức đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phỏng chừng để biết trước việc xảy ra.