Có 1 kết quả:

ức thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói phỏng chừng, không có bằng chứng chắc chắn.