Có 1 kết quả:

nho tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vừa có tài học tri thức, vừa có phong độ của bậc tướng lĩnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng đánh giặc, mà có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng