Có 1 kết quả:

nho tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc lĩnh tụ trong nho học.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có học hành cao quý, được những người theo đạo Khổng Mạnh kính trọng.