Có 1 kết quả:

nho hạnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phẩm hạnh nhà nho.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đức tính của người theo đạo Khổng Mạnh.