Có 1 kết quả:

nho y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa, chỉ người trị bệnh (y sinh 醫生) mà xuất thân là nho gia.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đạo Khổng Mạnh và việc chữa bệnh — Người theo đạo Khổng Mạnh mà biết chữa bệnh.