Có 1 kết quả:

nho môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “nho gia” 儒家.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gia đình theo đường lối Khổng Mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng