Có 1 kết quả:

đại nghĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ ngu dốt, đần độn, ngây dại — Một âm khác là Đài. Xem Đài.