Có 1 kết quả:

tần lượng

1/1

tần lượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhiều nhất có thể được