Có 1 kết quả:

ưu liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tốt và xấu. Hơn và kém.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu và tốt. Hơn và kém.