Có 1 kết quả:

ưu đàm hoa

1/1

ưu đàm hoa

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây sung

Một số bài thơ có sử dụng