Có 1 kết quả:

ưu nhu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thung dung hòa nhã.
2. Rụt rè, lưỡng lự.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ dáng điệu thong thả dịu dàng.