Có 1 kết quả:

sấn tiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền bố thí cho tăng sĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền bố thí cho tăng sĩ.