Có 1 kết quả:

lung đông

1/1

lung đông

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tồi, dở