Có 1 kết quả:

trừ tồn

1/1

trừ tồn

phồn thể

Từ điển phổ thông

lưu chứa, cất giữ, dự trữ