Có 1 kết quả:

trừ tàng

1/1

trừ tàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

kho chứa, nhà kho