Có 1 kết quả:

duẫn đáng

1/1

duẫn đáng

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hợp, đúng, thích đáng