Có 1 kết quả:

doãn nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếp thụ, thâu nhận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bằng lòng thâu nhận.