Có 1 kết quả:

doãn nặc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “doãn hứa” 允許.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Doãn hứa 允許.