Có 1 kết quả:

duẫn hứa

1/1

duẫn hứa

giản thể

Từ điển phổ thông

cho phép, đồng ý