Có 1 kết quả:

nguyên dạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đêm rằm tháng giêng âm lịch. § Còn gọi là “nguyên tiêu” 元宵. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Kim niên nguyên dạ thì, nguyệt dữ đăng y cựu” 今年元夜時, 月與燈依舊 (Sanh tra tử 生查子, Khứ niên nguyên dạ thì từ 去年元夜時詞).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm trăng sáng đầu tiên của năm, tức đêm rằm tháng giêng âm lịch. Còn gọi là Nguyên tiêu.

Một số bài thơ có sử dụng