Có 1 kết quả:

nguyên tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê quán gốc gác của mình.