Có 1 kết quả:

nguyên thủ

1/1

nguyên thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người đứng đầu một nước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một nước.