Có 1 kết quả:

huynh công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người vợ gọi người anh của chồng.