Có 1 kết quả:

huynh chương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Huynh công 兄公.