Có 1 kết quả:

sung chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa vào việc làm nào còn thiếu người.