Có 1 kết quả:

sung quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa những kẻ phạm tội bị đày đi xa làm lính thú gọi là “sung quân” 充軍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho vào lính, nói về hình phạt đầy làm lính thú ở biên giới.

Một số bài thơ có sử dụng